BÀI THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM .

CHI BỘ CÁN DN VINACOMIM TẠI CPC .

Phnompenh, ngày 06 tháng 12 năm 2010

BÀI THU HOẠCH

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Họ và tên: Lê Minh Tuân

Sinh hoạt tại tổ Đảng: Southern Mining Co,.Ltd, Chi bộ: Các doanh nghiệp Vinacomin tại Campuchia


Qua 4 năm học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau:

I. NHẬN THỨC THÂN VỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bản thân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng cơ bản, là : Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc không thể thiếu được trong xây dựng nền đạo đức mới - Đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ... Không phê bình tức là bỏ mất một quyền dân chủ của mình. Song phê bình phải đường hoàng, chính đáng, tuyệt đối không nên "thầm thì thầm thụt”.

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là một di sản tinh thần vô cùng quí báu của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, vấn đề đặt ra không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng định những giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng là vận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.

2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập trong 4 năm qua

2.1. Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên, công chức, phải thường xuyên học tập và noi theo là:

Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân”, phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện đúng lời dạy: "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư ", phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

2.2. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung, tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm:

Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi.

Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.

+ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

- Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.

- Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.

- Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ.

2.3. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

+ Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi Cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm, đó là:

- Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.

- Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên…phải không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện đúng đường lối quần chúng.

- Luôn luôn đấu tranh nội tại để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng; chủ quan, hấp tấp, duy ý chí trong giải quyết công việc; phải kiên quyết xa rời với những cám dỗ, ham muốn tự tư, tự lợi trong công việc được giao.

+ Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:

- Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc, quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức thiết trong cuộc sống.

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nước nhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”:

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

- Cách mạng cần có Đảng. " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt"

- Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

- Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh".

- Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.

- Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

II. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA BẢN THÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1. Ưu điểm

+ Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên:

Tôi luôn luôn cập nhật thông tin để học hỏi, tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên. Gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được tổ chức giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, hoà nhã thân ái với mọi người.

+ Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc:

- Giữ mối đoàn kết trong CBCNV Công ty, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ .

- Tích cực lao động, học tập, công tác. Sẳn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và sự phân công điều động công tác của tổ chức.

- Thẳng thắn, trung thực, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm ….

- Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong tổ và Đảng Chi bộ.

+ Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

- Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

2. Nhược điểm

- Trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm đôi lúc còn hạn chế (còn rựu chè, in ấn tài liệu còn lãng phí).

- Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Chưa thực sự thẳng thắn, mạnh dạn, kiên quyết, dứt khoát mà còn né tránh, cả nể, trong công tác tự phê bình và phê bình.

- Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống.

- Lập trường, tư tưởng công tác trong thời gian ngần đây không ổn định, tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân của ưu điểm:

Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện, hơn nữa bản thân đã từng nhiều năm tham gia trong ban chấp hành các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Đảng cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động.

3.2. Nguyên nhân của khuyết điểm:

- Do trình độ chuyên môm, nhận thức vấn đề còn hạn chế.

- Sống và làm việc xa Tổ quốc, xa gia đình, bất đồng về ngôn ngữ và tập quán sinh hoạt. Địa bàn công tác có điều kiện kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội kém phát triển trong khi công việc của Công ty lại không đạt được kết quả như mong đợi.

3.3 Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn.

- Không ngừng học tập, trao dồi kiến thức. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như sự phân công điều động công tác của tổ chức. Gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường.

- Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng - đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải:

- Quyết tâm suốt đời suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.

- Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. Ra sức làm việc, phấn đấu, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo. Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

- Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ.

- Mỗi Đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải “dán lên trán hai chữ cộng sản” là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục.

- Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, “…không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã bổ sung thêm cho tôi những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng và Bác. Tư tưởng đạo đức cách mang Hồ Chí Minh không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà mang ý nghĩa triết học sâu sắc, việc áp dụng vào tổ chức, phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân là quan trọng. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn.

Người viết thu hoạch


Lê Minh Tuân

Views: 384

Comment

You need to be a member of GocRieng.NET to add comments!

Join GocRieng.NET

Liên Lạc

Liên Hệ Quảng Cáo:

gocrieng9@gmail.com

Web Hay

© 2015   Created by Nam.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service